Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU SZKOŁA Z KLASĄ - CZYTAM, MYSLĘ, DZIAŁAM

§ 1. ORGANIZATORZY

Program "Szkoła z klasą - Czytam, Myślę, Działam /Lego, Cogito, Ago/ (dalej: program) jest częścią akcji "Szkoła z klasą (dalej: akcja), która jest prowadzona przez Agorę S.A, wydawcę "Gazety Wyborczej i portal Gazeta.pl (Warszawa, ul. Czerska 8/10) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (Warszawa, ul. Noakowskiego 10) (dalej: organizatorzy). Partnerem akcji jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Patronat nad "Szkołą z klasą przyjął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

§ 2. UCZESTNICY

W programie mogą uczestniczyć wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Zespoły szkół zgłaszają każdą szkołę oddzielnie.

§ 3. CZAS TRWANIA

Od września 2004 r. do listopada 2005 r. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany czasu trwania programu.

§ 4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1. Szkoła przystępująca do programu rejestruje się wypełniając formularz zgłoszeniowy na www.gazeta.pl/klasa, drukuje go i nadsyła do 30 września 2004 r. wypełniony przez dyrektora szkoły i opatrzony jego podpisem oraz pieczęcią szkoły formularz na adres: "Szkoła z klasą, skrytka pocztowa 36, 02-783 Warszawa 59. Organizatorzy umieszczą wzór formularza we wrześniu 2004 r. w "Gazecie Wyborczej oraz na stronie www.gazeta.pl/klasa .

2. Zgłoszenie szkoły do programu nie oznacza podjęcia się realizacji konkretnych sprawności. Deklaracja podjęcia działań w danym obszarze (Czytam-Lego, Myślę-Cogito, Działam-Ago) polegać będzie na przedstawieniu na stronie internetowej szkoły na portalu akcji planu działania w obrębie danej sprawności - w terminach podanych w harmonogramie programu prezentowanym na stronach internetowych akcji.

3. Organizatorzy umieszczą w Internecie materiały dotyczące sprawności.

Organizatorzy prześlą również pocztą elektroniczną zgłoszonej szkole (na adres e-mail podany w kuponie zgłoszeniowym) potwierdzenie przyjęcia szkoły do programu. Będzie to równoznaczne z nadaniem szkole uprawnień do edytowania odpowiednich witryn internetowych programu.

4. Przedstawiciel szkoły wypełni w swojej witrynie internetowej przygotowane przez organizatorów kwestionariusze, zawierające informacje o danej szkole. Nie dotyczy to szkół, których dane zostały zamieszczone w związku z uczestniczeniem szkoły we wcześniejszych projektach "Szkoły z klasą. Szkoła powinna jednak dokonać weryfikacji uprzednio umieszczonych danych.

Przedstawiciel szkoły ma obowiązek wypełnienia kwestionariusza w ciągu 7 dni od pierwszego zalogowania do systemu - najpóźniej do 7 października 2004 r.

5. Na podstawie danych pochodzących z kwestionariuszy organizatorzy utworzą szkole internetową stronę-wizytówkę, na której umieszczać ona będzie rezultaty zadań wykonywanych w czasie realizacji programu.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjęcia zgłoszenia szkoły po terminie podanym w § 4 p. 1.

§ 5. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1. Zadaniem szkół uczestniczących w programie jest zrealizowanie zadań rozwijających następujące umiejętności:

¨ czytanie ze zrozumieniem (lego),

¨ myślenie twórcze, krytyczne, naukowe (cogito),

¨ działanie obywatelskie (ago).

Szkoła dokona wyboru umiejętności, które w ramach programu będzie rozwijać (jednej, dwóch lub trzech). Szkoła powoła zespoły zadaniowe. W skład zespołów wejdą nauczyciele oraz w miarę możliwości uczniowie i ich rodzice. W szkołach ponadgimnazjalnych udział uczniów w każdym zespole zadaniowym jest obowiązkowy.

2. Szkoła, która zrealizuje zadania rozwijające poszczególne umiejętności uzyska odpowiednie sprawności: "Szkoła, która uczy czytać", "Szkoła, która uczy myśleć", "Szkoła, która uczy działać".

3. Szkoła będzie informowała na bieżąco nauczycieli, uczniów i rodziców o działaniach podjętych w ramach danych sprawności.

4. Każda ze szkół zamieści na stronie internetowej szkoły: plan działań; ich rezultat - w postaci czterech prezentacji materiałów przygotowanych przez nauczycieli, zawierających ćwiczenia, zadania lub testy rozwijające jedną z podanych powyżej umiejętności oraz pięciu prezentacji przygotowanych przez uczniów; a także krótki raport z realizacji, zgodnie z harmonogramem, zamieszczonym przez organizatorów na stronach internetowych programu.

5. Szkoła dokona oceny prezentacji materiałów przygotowanych przez nauczycieli czterech innych szkół, wskazanych jej przez organizatorów. Prezentacje przygotowane przez uczniów nie podlegają ocenie. Powyższe działania szkoła będzie realizowała zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronach internetowych programu.

6. Sprawności przyznawane będą szkole przez organizatorów akcji. Podstawą przyznania szkole poszczególnych sprawności będą:<br>a) przynajmniej trzy pozytywne oceny materiałów zamieszczonych przez szkołę na stronie internetowej szkoły w ramach realizowania danej sprawności. Oceny dokonywane będą przez cztery inne szkoły wskazane przez organizatorów,<br>b) dokonanie oceny czterech innych szkół - wskazanych przez organizatorów.

7. Organizatorzy umieszczą na stronach internetowych i w "Gazecie Wyborczej materiały pomocnicze, przykłady i wskazówki dotyczące realizacji programu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie materiały związane z programem przekazane organizatorom przez uczestników nie podlegają zwrotowi.

2. Uczestnicy programu wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie ich danych osobowych przez organizatorów w celach prowadzenia i promowania programu, w tym w szczególności do publikacji danych na stronach internetowych oraz w "Gazecie Wyborczej, a także w okolicznościowych wydawnictwach związanych z akcją "Szkoła z klasą. Dane, o których mowa wyżej, obejmują w przypadku nauczycieli: imię, nazwisko, nauczany przedmiot, a w przypadku innych osób: imię, nazwisko oraz pełnioną w szkole funkcję.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo a uczestnicy programu wyrażają zgodę na publikowanie imion, nazwisk, informacji ich dotyczących, oraz na nieodpłatne publikowanie otrzymanych od szkół materiałów i zdjęć, jak również na publikowanie wywiadów z nimi na łamach "Gazety Wyborczej, na stronach internetowych Centrum Edukacji Obywatelskiej, w portalu Gazeta.pl oraz innych wydawnictwach związanych z akcją.

4. Organizatorzy udostępnią nieodpłatnie niniejszy regulamin na stronie internetowej portalu Gazeta.pl pod adresem www.gazeta.pl/klasa w sposób umożliwiający uczestnikom programu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenia jego treści za pomocą systemów teleinformatycznych, którymi się oni posługują.

5. Każdy z biorących udział w programie przedstawicieli szkół przez przystąpienie do programu oraz przez udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

6. Świadczenie przez organizatorów na rzecz szkół i ich przedstawicieli usług objętych niniejszym regulaminem jest nieodpłatne.

7. Organizatorzy mają możliwość zaproszenia do współpracy przy programie innych podmiotów zainteresowanych rozwojem kształcenia umiejętności stanowiących poszczególne sprawności programu.

8. W przypadku zastrzeżeń uczestników programu co do prawidłowości jej przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do dnia 31 października 2005 r. pod adresem sekretariatu akcji: "Szkoła z klasą, skrytka pocztowa 36, 02-783 Warszawa 59. Po przekroczeniu określonego powyżej terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 30 dni przez powołaną w tym celu komisję organizatorów.